Corporate News

Wed, 03 Jul 2019 18:30:00 GMT
Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB

Stockholm, 3 juli 2019 – Vid extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) den 3 juli 2019 fattades följande huvudsakliga beslut.


Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter.


Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade att ett styrelsearvode till var och en av de nyvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen ska utgå med 335 000 kronor, dvs. samma styrelsearvode som beslutades vid årsstämman 2019.  


Val av styrelseledamöter

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman om nyval av Anders Sjögren, Steve Kim och Henrik Hammarskiöld.


Beslut om utställande av optioner till nyvalda styrelseledamöter 

Stämman beslutade att Bolaget ska kunna tilldela 500 000 optioner till var och en av de nyvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen enligt Bolagets incitamentsprogram för styrelseledamöter.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas personaloptioner. Det maximala antalet personaloptioner som kan tilldelas deltagarna är 1 000 000, motsvarande cirka 0,8 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Personaloptionerna kan utnyttjas för förvärv av stamaktier i Bolaget fram till och med den 31 augusti 2022 varefter utestående optioner förfaller. Varje option berättigar deltagaren att förvärva en stamaktie i Bolaget till ett pris om 4,08 kronor.


Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie C  

För att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Bolagets utestående incitamentsprogram och för att säkra betalning ac sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie C, vardera med ett kvotvärde om 0,60 kronor, motsvarande cirka 0,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Före överlåtelse av aktier till deltagare som utnyttjar personaloptioner kommer styrelsen att besluta om omvandling av aktier av serie C till stamaktier. Bolaget har hittills inte emitterat några aktier av serie C.

Beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C

För att kunna besluta om återköp av aktier av serie C för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram och säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av aktier av serie C och ska omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

ir@anoto.com

Bilaga


Download PDF